Pécs, Teréz utca 4. Tel.:72/518-860 e-mail: aranykacsa@t-online.hu
Nyitva tartás H: Zárva K: 1130 - 1630 SZ-CS: 1130 - 2200 P-SZ: 1130 - 2400 V: 1130 - 1630    

születésnapi partnerprogram szabályzat

A Szigetvári Takarékszövetkezet alapításának 55.  és a pécsi Aranykacsa Étterem alapításának 100. évfordulója alkalmából 2013. június 1-től 2013. december 30-ig meghirdetett ”Születésnapi partnerprogram” akció Részvételi és játékszabályzata

Érvényes: 2013. június 01-től december 30-ig
A  pécsi Aranykacsa Éttermet üzemeltető Hatimex Trade Kft.-vel  /székhely:  7621 Pécs, Teréz u. 4.  szám;, cégjegyzékszáma:  Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg.  02-09-063937;  adószám:  11365626-2-02)  (a továbbiakban Étterem)  és a  Szigetvári Takarékszövetkezet  /székhely:  7900 Szigetvár, József A. u. 19.;  cégjegyzékszáma:  Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-02-000186; adószám: 10043086-2-02) (a továbbiakban Takarék, illetve együttesen: Szervezők)  a  2013. június 01.  –  2013. december 30. (promóciós időszak) között ”Születésnapi partnerprogram!” elnevezéssel akciót szervez (a továbbiakban: Akció), amelynek részvételi feltételeit (a továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Akcióban kizárólag a Takarék  által kibocsáttatott  bankkártyával rendelkező természetes személyek és vállalkozások, (továbbiakban:  Résztvevők) vehetnek részt játékosként, akik az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének eleget tesznek:

  • Étterem a la carte kínálatából fogyaszt, a Takarék által kibocsáttatott  bankkártyájával fizet és regisztrál a Pécs, Teréz utca 4. szám alatt található Aranykacsa Étteremben.
  • Az üzletben történő regisztráció előtt a kapcoslódó Játékszabályzatot elfogadta.
  • A tippjét benyújtotta a Játékszabályzatban megadott módon.

Az Akcióban a megadott tippek alapján a helyesen tippelő személyt, vagy személyeket jutalmazzuk egy 2 fő részére szóló, az Aranykacsa  Étteremben a kiállítástól számított 30 napon belül lefogyasztható 50 % -os engedményt biztosító utalvánnyal.

1.2. Az Akció kizárólag a Takarék  által kibocsátatott bankkártyának használatával érvényes. A Játék időtartama:  2013. 06. 01. 11:30 óra - 2013. 12. 30. 22:00

1.3. Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. A Résztvevő a regisztrációs lap kitöltésével igazolja, hogy a feltüntetett személyes adatai a valóságnak megfele lnek. A Résztvevő a Játékban való részvételével egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervezők az Akció keretében az Akció végéig kezeljék és a rögzítettek szerint felhasználják.
Az adatszolgáltatás és a játékban történő részvétel önkéntes. A Szervezők bármikor lehetőséget biztosítanak a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Aranykacsa Étterem, 7621 Pécs, Teréz u. 4. Szigetvári Takarékszövetkezet Központ, Pécs Bajcsy-Zs. u. 7. vagy e-mailen keresztül (aranykacsa@axelero.hu ill. kozpont@szigetvaritakarek.hu). A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervezők  által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat. A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keressék  meg őt a Szervezők vagy annak megbízottjai, az erre vonatkozó nyilatkozatának a fenti címekre való megküldésével. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása az Akció időtartama alatt, illetve a nyeremények átadása előtt történik, az Akcióban a Résztvevő nem vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti.  A nyeremény átadását követően a Résztvevő nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

1.4. A tipp leadásával a Résztvevő visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében  –  nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, az Akcióból kizárásra kerül. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Akcióban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

1.5. A Játékszabályzatot a Szervezők  közzéteszik  a www.szigetvaritakarek.hu  internetes címen és a www.aranykacsa.hu  internetes címen. A Szervezők  biztosítják  továbbá a Játékszabályzat Akció teljes időtartama alatti elérhetőségét.

2. NYEREMÉNYJÁTÉK
2.1. Egy fizetés egy  tipp  leadására biztosít lehetőséget. A  tippelésre készített űrlapon  fel kell tüntetni a bankkártya tulajdonos nevét, a bankkártya számát és a fogyasztás dátumát.  Tippelni  a tárgyhóban legtöbbet fogyasztott ételre lehet.

2.2 A tippelés folyamata: a Résztvevő kitöltötte az Aranykacsa Étterem Törzsvendég adatlapját (csak az első fogyasztás alkalmával szükséges),  a Takarék által kibocsáttatott  bankkártyával fizet, és érvényes  tippet  adott le. A tippeléssel elfogadja az Akció részvételi feltételeit is. Egy Résztvevő, egy bankkártya használattal csak egyszer tippelhet. A tippelést aláírással kell hitelesíteni. Amennyiben az időpont megadása elmarad , de a bankkártya átvételi elismervény aláírásra került, a tippelés időpontja a keltezést követő nap 0:00:00.

2.3. Az aláírt, leadott szavazólappal a kártyatulajdonos kinyilvánítja szándékát a versenyben való részvételre, és elismeri, hogy megismerte a játék szabályait.
A tippeléssel és az annak során megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag az Étterem nyilvántartása az irányadó.

2.4 A 2.1. pontban meghatározott kérdésre az Aranykacsa Étterem nyilvántartásai szerinti megnevezéssel azonos tippet leadó Résztvevő a havi Akció nyertese. Az Akcióban egy hónapban csak egy nyertest hirdetünk. Több azonos, az Étterem  belső  nyilvántartásának megfelelő  tipp eltalálója esetében az a győztes,  aki a tippeléshez kapcsolódóan a legmagasabb összértékben fogyasztott az Étteremben. A fogyasztás mértékében is az Étterem nyilvántartása a mérvadó - amit az étterem az adott hónapot követő hónap végéig tárol.

2.5 A havonta megállapított nyeremény egy 2 fő részére szóló, az Aranykacsa étteremben a kiállítástól számított 30 napon belül lefogyasztható 50 %-os engedményt biztosító utalvány.

3. EGYÉB, BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK UTÁN JÁRÓ KEDVEZMÉNYEK:
- Első fogyasztás alkalmával az Étterem regisztrálja a Takarék kártyájával fizető kártyatulajdonost és a teljes fogyasztásból 10 % engedményt biztosít.
- Második, és minden ezt követő fogyasztás alkalmával a Takarék kártyájával fizető kártyatulajdonos teljes fogyasztásából 20 % engedményt biztosít.
-  Minden vendég, aki 3 egymást követő hónapon belül 3-szor az étteremben étlapról a la carte fogyaszt és  a Takarék által kibocsáttatott bankkártyával fizet, kap 1 db 2 főre szóló, fogyasztás végösszegéből 50 %-os engedményre jogosító utalványt, melyet a kibocsátástól számított 30 napon belül fel kell használni. Az engedmény maximum két fő fogyasztásánál vehető igénybe, amennyiben ennél többen fogyasztanak, akkor  a két főre jutó átlagfogyasztás pénzbeli mértékének az 50 %-a kedvezmény. Az e feletti fogyasztásra érvényesíthető a 20 % kedvezmény.
- Az engedmények más akcióval nem vonhatók össze és azokat csak étlapról, a la carte történő fogyasztás esetén biztosítja az Étterem.

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
4.1. Az Akció során a Résztvevő jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a  Takarék  a játékban való részvételhez, a Nyeremény átadásához és egyéb marketing célú megkeresések küldéséhez felhasználja.

4.2 A Szervezők  fenntartják  a jogot, hogy a nyertes Résztvevők nevét közzétegye. A Szervezők  vállalják, hogy az Akció során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személyeknek át nem adj ák, hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.
Jelen adatokat a Szervezők a nyeremény átvétele céljából, illetve üzletszerzési célból kezelik. Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőket felelősség nem terheli. A Szervezők az átadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk  a www.szigetvaritakarek.hu vagy a  www.aranykacsa.hu  honlapokon érhetőek el.

4.3. Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden  rendelkezését. A Játékról a Szervezők Hírlevélben, e-mailben és SMS-ben tájékoztatást küldhetnek mindazon Résztvevő számára, akik a tájékoztatás ezen formáját nem tiltották meg kifejezetten a Szervezők  számára. A Résztvevő a tiltásról rendelkezhet személyesen a  Takarék  bármely bankfiókjában, ill. levélben a következő címen: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 7., és a kozpont@szigetvaritakarek.hu  e-mail  címen, vagy az  Aranykacsa Étteremben, ill. a levélben a következő címen: 7621 Pécs, Teréz u. 4. és a  aranykacsa@axelero.hu  e-mail címen. A Szervezők  az egyes Résztvevők által megadott elérhetőségekre küld értesítést, és nem felel azon határidő elmulasztásáért, vagy értesítés elmaradásáért, amely abból ered, hogy a Résztvevő adatai megváltoztak, és arról a Szervezőket nem értesítette.

4.4. Résztvevők jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy róluk,  illetve  az Ajándékuk átadásáról esetlegesen beszámoló jelleggel kép-, hang-  és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervezők  és/vagy megbízottjai  akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat.

4.5. A Szervezők a változtatás jogát fenntartják

5. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ÉS KIZÁRT SZEMÉLYEK
5.1. Az Akciót a Takarék és a Étterem szervezi.

5.2. Az Akcióban minden a Takarék által kibocsáttatott kártyájával rendelkező személy és vállalkozás részt vehet

A Takarék bankfiókjai:
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 7.
7621 Pécs, Irgalmasok útja 24.
7634 Pécs, Páfrány u. 2/a
7632 Pécs, Csontváry u. 10.
7900 Szigetvár, József A. u. 19.
7761 Kozármisleny, Orgona u. 2. 
7815 Harkány, Kossuth L. u. 49.
6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 15.
6300 Kalocsa, Szent I. u. 57.
7300 Komló, Városház tér 5.
7922 Somogyapáti, Fő u. 21/a
7925 Somogyhárságy, Rákóczi u. 23.
7935 Ibafa, Kossuth u. 2.
7936 Szentlászló, Kossuth u. 1/c
7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/c
7985 Nagydobsza, Fő u. 1/b
7975 Kétújfalu, József A. u. 35.
7915 Dencsháza, Petőfi u. 32.
7971 Hobol, Dobó u. 2.
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1.
7285 Törökkoppány, Petőfi S. u. 2.
8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 80.
8653 Ádánd, Árpád u. 2./c
8600 Siófok, Széchenyi u. 6/b.
8654 Ságvár, Petőfi S. u. 18/a.
8621 Zamárdi, Petőfi S. u. 1.
8660 Tab, Kossuth L. u. 84/b
8000 Székesfehérvár, Távírda u. 23.

A mai napi menü

A híres Zsolnay terem

image Az imázs az maga az ember! A hírnév az maga a hely! Az 1800-as évek hangulatát idéző családias miliőt árasztó Zsolnay terem egyedi eozin mázas díszítőelemeivel és a díszkúttal a város reprezentatív étkezéseinek a vendégtere.

A Dakk klub

image Az étterem emeletén lévő kávézó, kerthelyiség igazi tánc-, buli- és rendezvényhelyszín.